WOLONTARIAT

| |
Adam Szumowski

Zorganizowany zostanie cykl warsztatów poświęcony organizacji wolontariatu. Wsparciem objętych zostanie 18 osób. Zawarte zostaną umowy o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych z uczestnikami. Działania wolontarystyczne poprzez działania na rzecz innych osób będą przygotowywały osoby bierne lub bezrobotne do podjęcia pracy. W ramach zajęć uczestnik dostrzeże własny zasób i potencjał oraz zacznie wykorzystywać go na rzecz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warsztaty będą uniwersalne i zgodnie z zasadą równych szans oraz niedyskryminacji i równego dostępu do form wsparcia, będą w nich uczestniczyć również osoby niepełnosprawne. Warsztat będzie zorganizowany w miejscu dostosowanym do wymogów osób z niepełnosprawnościami (w zależności od potrzeb uczestników), na terenie Szklarskiej Poręby. Jeśli będzie to miejsce oddalone od centrum będzie zorganizowany transport by umożliwić swobodne i bezpieczne dotarcie uczestników. W stałym kontakcie z uczestnikami i organizatorem wolontariatu będą pracownicy socjalni oraz koordynator, którzy na bieżąco będą reagować sytuacjach trudnych. Za zadanie odpowiedzialny będzie koordynator projektu.

Warsztaty obejmować będą 3 rodzaje zajęć

  1. teoria obejmuje zasady organizacji wolontariatu na podstawie obowiązujących przepisów, a także warsztaty z przekuwania pomysłu w przedsięwzięcie, w tym wybór pomysłu, planowanie celów i zadań, oddziaływanie na środowisko i otoczenie, podział ról i odpowiedzialności, monitoring i kontrolę, planowanie budżetu, rozliczenie i sprawozdawczość, określanie ryzyk i definiowanie sposobów zapobiegania ryzykom, ewaluację;
  2. realizację wybranej i omówionej inicjatywy oddolnej ( typu: dzień sąsiada, dzień integracji lub inne organizujące społeczność lokalną)- przewidziane są do zrealizowania 3 oddolne inicjatywy animujące lokalną społeczność , na każdą z inicjatyw przewidziane jest 2 tysiące złotych (łącznie 6 tysięcy), na zakupy związane z tą inicjatywą;
  3. świadczenie usług na rzecz lokalnej społeczności przez uczestników projektu (na rzecz świetlic środowiskowych, stowarzyszeń, samorządu i MOPS.