Ułatwienia dostępu

OPIS PROJEKTU

| |
Adam Szumowski

Projekt zakłada realizację projektu w sposób zindywidualizowany i kompleksowy:

 1.  praca socjalna – realizowana przez cały projekt
  w pierwszym etapie projektu każdy z uczestników projektu zostanie objęty diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjałów. Indywidualne diagnozy zostaną przeprowadzone przez pracownika socjalnego i ujęte w ścieżce rozwoju zawartej w kontakcie socjalnym. Przez cały okres trwania projektu realizowana będzie praca socjalna
 2. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – realizowane przez cały projekt, ich rodzaj dostosowany do potrzeb indywidualnych lub do grupy uczestników;

dla wszystkich:

 • a. przewiduje się 2dniowy wyjazd integracyjny z elementami rozwoju umiejętności komunikacji i bycia w grupie (wyjazd z os. z otoczenia – dziećmi, os. niepełnosprawnymi lub opiekunami)
 • b. warsztaty wolontariatu
 • c. warsztaty ekologiczne

dla mniejszych grup

 • a. utworzenie grupy wsparcia
 • b. treningi kompetencji i umiejętności społecznych
 • c. usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym – terapia psychologiczna grupowa i indywidualna
 • d. usługi o charakterze zawodowym – doradztwo lub coaching; kursy, szkolenia – dobrane indywidualnie.