Zostań rodziną wspierającą!

Adam Szumowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
    a. opiece i wychowaniu dziecka;
    b. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
    c. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jedności narodowej 11 58-580 Szklarska Poręba. Więcej informacji można uzyskać u asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej codziennie w godzinach 7.30-10.30