PRACA SOCJALNA

Adam Szumowski

Praca socjalna bezpośrednio z uczestnikami projektu będzie realizowana od dnia rekrutacji i do 3 miesięcy od zakończenia projektu (w przypadku os poszukujących pracy oraz osób podejmujących pracę) i prowadzona będzie na podstawie kontraktu socjalnego. Praca socjalna obejmować będzie wsparcie uczestników na wszystkich etapach realizacji projektu:

 1. w procesie rekrutacji;
 2. w trakcie trwania projektu
 3. po zakończeniu projektu –utrzymanie kontaktu z uczestnikami.

DWUDNIOWY WYJAZD INTEGRACYJNO - EDUKACYJNY

Adam Szumowski

Dwudniowy wyjazd ma na celu:

 • umożliwienie wzajemnego poznania się uczestników,
 • zainicjowanie współpracy
 • rozpoczęcie procesu edukacji
 • ustalenie form pożądanego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów.
 • Termin realizacji IX –X 2019 roku – województwo dolnośląskie.

WARSZTATY EKOLOGICZNE

Adam Szumowski

We wrześniu 2019 roku oraz w czerwcu 2020 roku w Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN.

Tematyka:

 • ochrona środowiska i różnorodności bio-geologiczną regionu,
 • efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi;
 • odpowiedzialność człowieka za środowisko i jego zasoby

Warsztaty będą łączyły integrację z edukacją społeczną i obywatelską, w odniesieniu do otoczenia jakim jest środowisko naturalne.

Na zakończenie 2 etapu wybrane osoby z projektu poprowadzą prezentację na temat wybranych zagadnień dotyczących Karkonoszy przed zaproszonymi gośćmi. Będzie to równocześnie ukoronowaniem ścieżki reintegracji społecznej.

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Adam Szumowski

Wypłacane będą świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych i okresowych dla wszystkich uczestników projektu, w wysokościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości gminy.

WOLONTARIAT

Adam Szumowski

Zorganizowany zostanie cykl warsztatów poświęcony organizacji wolontariatu. Wsparciem objętych zostanie 18 osób. Zawarte zostaną umowy o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych z uczestnikami. Działania wolontarystyczne poprzez działania na rzecz innych osób będą przygotowywały osoby bierne lub bezrobotne do podjęcia pracy. W ramach zajęć uczestnik dostrzeże własny zasób i potencjał oraz zacznie wykorzystywać go na rzecz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warsztaty będą uniwersalne i zgodnie z zasadą równych szans oraz niedyskryminacji i równego dostępu do form wsparcia, będą w nich uczestniczyć również osoby niepełnosprawne. Warsztat będzie zorganizowany w miejscu dostosowanym do wymogów osób z niepełnosprawnościami (w zależności od potrzeb uczestników), na terenie Szklarskiej Poręby. Jeśli będzie to miejsce oddalone od centrum będzie zorganizowany transport by umożliwić swobodne i bezpieczne dotarcie uczestników. W stałym kontakcie z uczestnikami i organizatorem wolontariatu będą pracownicy socjalni oraz koordynator, którzy na bieżąco będą reagować sytuacjach trudnych. Za zadanie odpowiedzialny będzie koordynator projektu.

Warsztaty obejmować będą 3 rodzaje zajęć

 1. teoria obejmuje zasady organizacji wolontariatu na podstawie obowiązujących przepisów, a także warsztaty z przekuwania pomysłu w przedsięwzięcie, w tym wybór pomysłu, planowanie celów i zadań, oddziaływanie na środowisko i otoczenie, podział ról i odpowiedzialności, monitoring i kontrolę, planowanie budżetu, rozliczenie i sprawozdawczość, określanie ryzyk i definiowanie sposobów zapobiegania ryzykom, ewaluację;
 2. realizację wybranej i omówionej inicjatywy oddolnej ( typu: dzień sąsiada, dzień integracji lub inne organizujące społeczność lokalną)- przewidziane są do zrealizowania 3 oddolne inicjatywy animujące lokalną społeczność , na każdą z inicjatyw przewidziane jest 2 tysiące złotych (łącznie 6 tysięcy), na zakupy związane z tą inicjatywą;
 3. świadczenie usług na rzecz lokalnej społeczności przez uczestników projektu (na rzecz świetlic środowiskowych, stowarzyszeń, samorządu i MOPS.

TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Adam Szumowski

Trening kompetencji i umiejętności społecznych będzie obejmował następujące zagadnienia:

 • autorefleksja – ja, moje zasoby i potencjał oraz możliwości ich wykorzystania dla rozwoju
  metody i narzędzia pozytywnej autoprezentacji, w tym: wizerunek, mowa ciała, konstruowanie wypowiedzi w różnych sytuacjach w grupie i z pracodawcą;
 • asertywność w relacjach interpersonalnych (reagowanie na krytykę i zastrzeżenia, umiejętność odmawiania, wydawania poleceń, stawianie granic i egzekwowanie wymagań, umiejętność wyrażania opinii), rozwiązywanie konfliktów
 • praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy),
 • trening umiejętności negocjacyjnych w relacjach z pracodawcą
 • radzenie sobie ze stresem, trening uważności, sztuka relaksu i nauka autorelaksacji
 • coaching, mentoring, doradztwo zawodowe i społeczne –jak poruszać się w gąszczu nazw i jak korzystać ze wsparcia.

Treningi będą w 2 gr. dobranych pod względem sytuacji osobistej, potrzeb i oczekiwań oraz planów na przyszłość.